Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2017 Біологія

Цей метод біологічних досліджень широко застосовували вчені давнини під час збирання фактичного матеріалу. Практично до ХУІІІ століття біологи використовували його для систематизації рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою відкривають нові види організмів, досліджують макро- й мікроструктури. Укажіть цей метод.

На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх рівнів організації. Чи є поміж них правильні?

Регулярне вживання в їжу продуктів із низьким умістом Йоду може спричинювати виникнення

Два учні обговорювали енергетичну цінність напоїв, аналізуючи інформацію в таблиці. Хто з них має рацію?

Примітка. За повного розщеплення 1 г білків у середньому вивільняється 17,2 кДж енергії, 1 г жирів - 38,9 кДж, 1 г вуглеводів - 17,6 кДж.
Перший учень зауважив, що найбільшу енергетичну цінність має напій, який містить жири. Другий учень дійшов висновку, що найменшу енергетичну цінність має сік виноградний.

Органічні сполуки, опис яких наведено: «Ці органічні, переважно гідрофобні, сполуки розчиняються в неполярних розчинниках. Таку природу мають стероїдні гормони», належать до

Липкі кінці - комплементарні одноланцюгові ділянки ДНК, що виступають із кінців дволанцюгової молекули. Їх часто застосовують у генній інженерії для створення гібридних молекул ДНК. Уявіть, що Ви - консультант-біотехнолог і створюєте гібридну молекулу. Який фрагмент Ви візьмете для гібридизації з фрагментом

До правильно виготовленого мікропрепарату шкірочки соковитої луски цибулі учні додали декілька крапель концентрованого розчину кухонної солі. Під час розгляду його за допомогою мікроскопа вони спостерігали відшарування цитоплазми від клітинної стінки. Назва цього процесу

На рисунку схематично зображено транспортування речовин складовими клітини. Якою цифрою позначено складову, що забезпечує ендоцитоз?

Одномембранними органелами еукаріотичної клітини є

Який з наведених прикладів ілюструє перетворення лейкопластів на хлоропласти?

Укажіть органелу, яка бере участь у синтезі білка.

Реакції темнової фази фотосинтезу перебігають

Види хом'яків - китайський і даурський - уважають видами-двійниками. Тварини подібні за будовою, але мають різний набір хромосом (22 і 20 відповідно в диплоїдному наборі). Тож їх розрізняють на підставі вивчення

Уперше це вірусне захворювання описав Гіппократ. Наразі відомо, що його перебіг супроводжується ураженням центральної нервової системи та виникненням паралічів. Укажіть це захворювання.

Під час визначення хімічного складу клітини бактерії виявлено ДНК. Укажіть елемент будови досліджуваної клітини, у якому міститься ця речовина.

Березовий сік є водним розчином органічних та неорганічних речовин, який потужно рухається клітинами

Для встановлення часу затоплення знайденого археологами давнього міста провели мікроскопічне дослідження води. У ній виявили одноклітинні організми, оболонка яких нагадує панцир. Він складається з двох стулок, які вкладаються одна в одну та містять сполуки Силіцію. Дослідники дійшли висновку, що виявлені у воді організми

Проаналізуйте опис відділу рослин: «У процесі статевого розмноження відбувається подвійне запліднення. Поміж представників трапляються трава, кущі та дерева...» Ідеться про відділ

Укажіть тварину, крила якої утворені складками хітинової кутикули.

Збудником сонної хвороби є

Укажіть організм, який у дорослому стані веде вільноживучий спосіб життя.

На рисунку зображено хордових тварин. Які з наведених ознак є спільними для всіх зображених тварин?

1 запліднення зовнішнє

2 шкіра містить слизові залози

3 органами дихання є зябра

4 замкнена кровоносна система

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу

Прочитайте текст: «Жаба трав’яна має голу (1) зі шкірними залозами, які виділяють (2). Шкіра відіграє значну роль у (З)». Замість цифр потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

На початку вересня 2016 року Міжнародний союз охорони природи й природних ресурсів повідомив про збільшення чисельності популяції рідкісної зображеної тварини (див. рисунок). Ця тварина є символом Всесвітнього фонду дикої природи й зображена на його емблемі. Ця тварина належить до ряду

Який елемент будови скелетного м’яза позначено на рисунку літерою Х?

Укажіть особливість будови серця людини.

Однією з функцій гортані людини є

На рисунку відображено динаміку вмісту в розчині крохмалю (А) та білка (В) під впливом ферментів. Вертикальна вісь відображає концентрацію речовини, горизонтальна - час. Стрілками позначено моменти, коли до розчину добавляли ферменти.

Проаналізуйте твердження щодо проведеного експерименту.

І. Стрілка 1 указує на момент добавляння ліпази

ІІ. Стрілка 2 вказує на момент добавляння пепсину.

Чи є поміж них правильні?

Утворенню вітаміну D в організмі людини сприяє

Проаналізуйте твердження щодо будови шкіри.

І. Цифра 1 указує на потову залозу, цифра 2 - на волосяну цибулину

ІІ. Цифра 1 указує на потову залозу, цифра 3 - на сальну.

Чи є поміж них правильні?

Вазопресин (антидіуретичний гормон) вивільняється в кров

На рисунку зображено поперечний переріз спинного мозку. Структури, позначені цифрами, беруть участь у формуванні рефлекторної дуги. Якою цифрою позначено тіло чутливого нейрона?

Двоє юних генетиків провели схрещування кавуна, плоди якого кулясті зелені, із кавуном, у якого видовжені смугасті плоди. У потомстві вони отримали 3/8 рослин із кулястими зеленими, 3/8 рослин із кулястими смугастими, 1/8 рослин із видовженими зеленими, 1 / 8 рослин із видовженими смугастими плодами.

Юні генетики висловили свої думки щодо цього:

1-й генетик: куляста форма плода - домінантна ознака

2-й генетик: обидві вихідні форми - гетерозиготні за формою плода

Хто з них має рацію?

У курей строкате забарвлення оперення визначається зчепленим із Х-хромосомою геном В, чорне - геном b. Чорного півня схрестили зі строкатою куркою. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать - жіноча.

У дафнії відбуваються сезонні зміни форми та розмірів головної частини тіла. Проявом якої форми мінливості є це явище?

На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Якою літерою позначено структуру, з якої розвивається нервова система?

Період стабільності популяцій, що входять до складу угруповання, - це

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?

Рушійною силою еволюції органічного світу за Ж.-Б. Ламарком є

На рисунку зображено послідовність еволюційних змін передніх кінцівок у предків сучасних коней, що є підтвердженням

Установіть відповідність між біологічно активною речовиною та її характеристикою.

вітаміни

Установіть відповідність між біологічно активною речовиною та її характеристикою.

гормони

Установіть відповідність між біологічно активною речовиною та її характеристикою.

ферменти

Установіть відповідність між біологічно активною речовиною та її характеристикою.

фітонциди

Установіть відповідність між зображеним організмом та особливістю будови клітин, що його утворюють.

Установіть відповідність між зображеним організмом та особливістю будови клітин, що його утворюють.

Установіть відповідність між зображеним організмом та особливістю будови клітин, що його утворюють.

Установіть відповідність між зображеним організмом та особливістю будови клітин, що його утворюють.

Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить.

Мохоподібні

Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить.

Папоротеподібні

Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить.

Голонасінні

Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить.

Покритонасінні

Установіть відповідність між характеристикою серцево-судинної системи та твариною, у якої така серцево-судинна система.

серце видовжене, багатокамерне з численними отворами; безбарвна кров до серця потрапляє з лакун

Установіть відповідність між характеристикою серцево-судинної системи та твариною, у якої така серцево-судинна система.

серце двокамерне, через нього рухається венозна кров; одне коло кровообігу

Установіть відповідність між характеристикою серцево-судинної системи та твариною, у якої така серцево-судинна система.

серце чотирикамерне, аорта робить праву дугу; два кола кровообігу

Установіть відповідність між характеристикою серцево-судинної системи та твариною, у якої така серцево-судинна система.

серця немає, його функцію виконують потужні кільцеві судини; кровоносна система замкнена

Установіть відповідність між зображеним органом організму людини та системою, до якої він належить.

Установіть відповідність між зображеним органом організму людини та системою, до якої він належить.

Установіть відповідність між зображеним органом організму людини та системою, до якої він належить.

Установіть відповідність між зображеним органом організму людини та системою, до якої він належить.

Установіть відповідність між сенсорною системою та її функцією

Смакова

Установіть відповідність між сенсорною системою та її функцією

Слухова

Установіть відповідність між сенсорною системою та її функцією

Рівноваги

Установіть відповідність між сенсорною системою та її функцією

Зорова

Прочитайте опис родини:

«Оцвітина складається з п'яти зрослих чашолистків і вільних пелюсток. Представники можуть бути медоносами, лікарськими й плодово-ягідними культурами. Людина вживає в їжу плоди, багаті на вітамін С»

Доповніть опис рослин цієї родини за наведеними характеристиками.

Жилкування листків здебільшого

Доповніть опис рослин цієї родини за наведеними характеристиками.

Кількість пелюсток

Доповніть опис рослин цієї родини за наведеними характеристиками.

Харчовий продукт, який виробляється з рослин цієї родини

Схарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками й укажіть ряд, до якого вона належить.

Кількість камер серця

Особливості будови зубів

Ряд

Схарактеризуйте лейкоцити людини за наведеними ознаками.

Місце утворення

Схарактеризуйте лейкоцити людини за наведеними ознаками.

Особливості будови

Схарактеризуйте лейкоцити людини за наведеними ознаками.

Забезпечують

!!!На рисунку зображено модель молекули біополімеру, що міститься в клітині.

Схарактеризуйте цю молекулу за наведеними ознаками.

Мономерами є

Схарактеризуйте цю молекулу за наведеними ознаками.

Комплементарна пара нуклеотидів

Схарактеризуйте цю молекулу за наведеними ознаками.

Локалізація в клітині