1. Фонетика

5. Правопис префіксів

6. Спрощення в групах приголосних

7. Зміни приголосних при творенні слів

8. Апостроф

9. М'який знак

10. Подвоєння літер

11. Написання слів іншомовного походження

12. Велика літера та лапка у власних назвах

13. Складні слова

14. Правопис НЕ з різними частинами мови

15. Основні випадки чергування У-В, І-Й

16. Основні правила переносу слів

17. Лексикологія

18. Фразеологія

19. Будова слова. Словотвір

20. Іменник

21. Відмінювання іменників

22. Написання та відмінювання імен по-батькові

23. Прикметник

24. Правопис прикметникових суфіксів

25. Числівник

26. Займенник

27. Дієслово

28. Дієприкметник. Безособові форми на но-, то-

29. Дієприслівник

30. Прислівник

31. Прийменник

32. Сполучник

33. Частка

34. Загальна морфологія

35. Словосполучення. Головні члени речення. Другорядні члени речення

36. Класифікація речень

37. Односкладні речення

38. Ускладнене речення

39. Однорідні й неоднорідні означення. Двокрапка й тире при однорідних членах речення

40. Відокремленні члени речення

41. Вставні та вставлені слова, словосполучення й речення

42. Звертання

43. Тире між підметом і присудком

44. Складносурядне речення

45. Складнопідрядне речення

46. Безсполучникове складне речення

47. Пряма мова